Regulamin konkursu
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin Konkursu “Wygraj sterylizator powietrza UV-C MediClean” określa sposób i warunki przeprowadzenia Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Konkurs organizowany jest pod nazwą: “Wygraj sterylizator powietrza UV-C MediClean” 
4. Celem konkursu jest wyłonienie jednego uczestnika, który jest autorem najciekawszej argumentacji na temat przydatności sterylizatora powietrza MediClean w codziennej pracy w salonie w branży beauty. 
§ 2
Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1.1 Organizator i Fundator Nagrody:
LAKMEDIC Andrzej Gniadek z siedzibą przy ul. Małkowskiego 3, 70-304 Szczecin, o NIP: 8522197371;
1.2 Zwycięzca Konkursu
Uczestnik, który wykaże się najciekawszą argumentacją dotyczącą zastosowania sterylizatora powietrza MediClean w gabinecie. 
1.3 Jury Konkursu
Organizator i Fundator Nagrody
1.4 Regulamin
Niniejszy Regulamin Konkursu;
1.5 Uczestnik
Każda osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie, zobowiązująca się do jego przestrzegania;
1.6 Członek Rodziny Uczestnika
Rodzice, rodzeństwo i jego małżonkowie, ojczym, macocha, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców Uczestniczki i ich małżonkowie oraz dzieci;
§ 3
Organizacja Konkursu
1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich osób (osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych). Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny;
2 Jury Konkursu
2.1 W czasie trwania Konkursu zwycięzców Konkursu wybiera Jury Konkursu
2.2. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestników
3. Obrady Jury Konkursu;
3.1 Jury Konkursu podczas oceny Uczestników uwzględnia: odpowiednią argumentację dotyczącą zastosowania MediClean oraz jej kreatywność, opublikowaną w komentarzu pod postem konkursowym.
3.2 Obrady Jury Konkursu zakończone są sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu, zawierającym dane zwycięzcy Konkursu, który otrzyma odpowiednią Nagrodę;
§ 4
Przebieg Konkursu
1. Konkurs “Wygraj sterylizator powietrza UV-C MediClean” 
1.1 W Konkursie “Wygraj sterylizator powietrza UV-C MediClean” 
mogą brać udział wszystkie osoby spełniające warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1.2 pkt a-c Regulaminu;
1.2 W trakcie Konkursu osoby chcące zostać uczestnikami konkursu zobowiązane są do polubienia fanpage Lakmedic, polubienia postu konkursowego, oznaczenia 3 osób w komentarzu oraz uzasadnienia dlaczego MediClean powinien znaleźć się w ich salonie, opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebookowym Lakmedic.
2. Czas trwania konkursu: od 01.07.2020 do 12.07.2020.
Jury postanawia wydłużyć czas trwania Konkursu do 19.07.2020 r. 
4. Informacje o konkursie będą publikowane na profilu Facebookowym Lakmedic.
5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu, a ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora aborys@lakmedic.com
6. Laureatowi nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie przekazania nagrody.
8. Zwycięzca Konkursu otrzyma: Sterylizator powietrza Mediclean w wybranym przez siebie kolorze (białym lub czarnym).
9. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników Konkursu na jednym z pokazów.
10. Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na publiczne ogłoszenie danych osobowych takich jak (imię, nazwisko)
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezprawne użycie przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi konkursowych.
§ 5
Postanowienie końcowe
1. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w tym na kontakt telefoniczny, mailowy, SMS;
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w Konkursie, zgodnie z regulacjami RODO znajduje się na stronie www.lakmedic.com
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.
4. Organizator Konkursu uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w rozdaniu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl